Spolek Živá voda vyvíjí od roku 2005 model Živá krajin. Jedná se o komplexní způsob nápravy krajiny, který je univerzálně použitelným nástrojem k adaptaci na změnu klimatu. Model umožňuje řešit všechny akutní problémy české krajiny jako je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze. Projekt umožňuje aktivní zapojení občanů, lokálně aktivních organizátorů a místních samospráv, k dispozici mají systémové a praktické nástroje pro iniciaci obnovy krajiny. Současně probíhá plán na zapojení soukromého sektoru, a to velkých i malých firem.

Foto: archiv Živá voda z.s.