Projekt je zaměřen na pomoc obcím s nastavením systému odpadového hospodářství tak, aby snížily produkci směsného komunálního odpadu a tím co nejvíce omezily potřebu skládkovat nebo spalovat odpad. Úzce spolupracujeme s vedením obcí a pomocí dnes už zavedeného ocenění Odpadový Oskar ukazujeme příklady obcí, které už pomocí chytrých opatření dokázaly množství vyprodukovaného odpadu snížit. Součástí projektu je také snaha o znovuzpřístupnění informací o množství dioxinů v popílcích ze spaloven občanům.